توضيحات

لطفا قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

دانش آموز گرامی در این صفحه شما با استفاده از دو روش می توانید هزینه اردوی مطالعاتی را پرداخت نمایید:

داوطلبانی که مایل به پرداخت آنلاین هستند در دوره ای ثبت نام نمایند که در توضیحات مبلغ ثبت نام روش پرداخت آنلاین درج شده است.

دواطلبانی که مایل به پرداخت از طریق کارت به کارت یا واریز مستقیم وجه می باشند دوره ای را  که در آن شماره حساب و شماره کارت ذکر شده است را ثبت نام نمایند.

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-باکلیه کلاس های نکته و تست ویژه دانش آموزان انسانی

کد : 9998

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 18,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : دانشپذیر گرامی مبلغ ثبت نام را می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید :
واریز به شماره حساب 1-11972501-8000-201 یا شماره کارت 9919-3839-2910-5022
به نام بهروز راعی بانک پاسارگارد
بدیهی است ثبت نام قطعی شما پس از واریز وجه و ارسال فیش واریزی خواهد بود.

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-ویژه دانش آموزان انسانی

کد : 9997

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : دانشپذیر گرامی مبلغ ثبت نام را می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید :
واریز به شماره حساب 1-11972501-8000-201 یا شماره کارت 9919-3839-2910-5022
به نام بهروز راعی بانک پاسارگارد
بدیهی است ثبت نام قطعی شما پس از واریز وجه و ارسال فیش واریزی خواهد بود.

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-باکلیه کلاس های نکته و تست ویژه دانش آموزان تجربی

کد : 9996

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 18,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : دانشپذیر گرامی مبلغ ثبت نام را می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید :
واریز به شماره حساب 1-11972501-8000-201 یا شماره کارت 9919-3839-2910-5022
به نام بهروز راعی بانک پاسارگارد
بدیهی است ثبت نام قطعی شما پس از واریز وجه و ارسال فیش واریزی خواهد بود.

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-ویژه دانش آموزان تجربی

کد : 9995

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : دانشپذیر گرامی مبلغ ثبت نام را می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید :
واریز به شماره حساب 1-11972501-8000-201 یا شماره کارت 9919-3839-2910-5022
به نام بهروز راعی بانک پاسارگارد
بدیهی است ثبت نام قطعی شما پس از واریز وجه و ارسال فیش واریزی خواهد بود.

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-باکلیه کلاس های نکته و تست ویژه دانش آموزان ریاضی

کد : 9994

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 18,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : دانشپذیر گرامی مبلغ ثبت نام را می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید :
واریز به شماره حساب 1-11972501-8000-201 یا شماره کارت 9919-3839-2910-5022
به نام بهروز راعی بانک پاسارگارد
بدیهی است ثبت نام قطعی شما پس از واریز وجه و ارسال فیش واریزی خواهد بود.

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-ویژه دانش آموزان ریاضی

کد : 9993

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : دانشپذیر گرامی مبلغ ثبت نام را می بایست به یکی از روش های زیر پرداخت نمایید :
واریز به شماره حساب 1-11972501-8000-201 یا شماره کارت 9919-3839-2910-5022
به نام بهروز راعی بانک پاسارگارد
بدیهی است ثبت نام قطعی شما پس از واریز وجه و ارسال فیش واریزی خواهد بود.

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-بهمراه کلاس های نکته و تست ویژه دانش آموزان انسانی

کد : 9992

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 18,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : روش پرداخت آنلاین

اردو انسانی

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-ویژه دانش آموزان انسانی

کد : 9991

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : روش پرداخت آنلاین

اردو پلاس تجربی

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-باکلیه کلاس های نکته و تست ویژه دانش آموزان تجربی

کد : 9990

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 18,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : روش پرداخت آنلاین

اردو تجربی

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-ویژه دانش آموزان تجربی

کد : 9989

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : روش پرداخت آنلاین

اردو ویژه ریاضی پلاس

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-بهمراه کلاس های نکته و تست ویژه دانش آموزان ریاضی

کد : 9988

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 18,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : روش پرداخت آنلاین

اردوی مطالعاتی ویژه دوران جمع بندی-ویژه دانش آموزان ریاضی

کد : 9987

استاد : بهروز راعی

مبلغ نهایی : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : روش پرداخت آنلاین